آموزش EFQM

EFQM Certified Trianing Courses

 بنیاد EFQM با ارائه فرصت های آموزش مهارتی و توسعه توانمندی های افراد که بر پایه یادگیری مبتنی بر شیوه های تجربی و به اشتراک گذاری تجربیات میان سازمان ها طراحی شده است؛ به آماده سازی نسل جدید رهبران کسب و کار در سراسر جهان می پردازد. دوره های آموزش مهارتی EFQM در ابتدا بر آموزش متخصصین سرآمدی کسب و کار و چگونگی ارزیابی سازمان با استفاده از مدل سرآمدی EFQM تمرکز داشت و در حال حاضر سبد خدمات آموزش مهارتی خود را به دوره های آموزش چگونگی شروع سفر سرآمدی سازمان و نیز آموزش مدیریت کسب و کار برای مدیران ارشد و افراد بالقوه سازمان توسعه داده است.

از این پس کلیه دوره های آموزشی بنیاد EFQM در ایران نیز به طور همزمان با بسیاری از کشورهای دنیا به طور رسمی توسط EFQM برگزار شده که دارای اعتبار بین المللی است. اسامی آن دسته از شرکت کنندگان که دوره ها را در ایران با موفقیت پشت سر می گذارند در کنار متخصصین آموزش دیده در سراسر جهان بر روی وب سایت EFQM درج خواهد شد. در ادامه سه دوره اصلی از میان مجموعه دوره هایی که توسط EFQM در ایران برگزار می شود به طور خلاصه معرفی شده است. نکته حائز اهمیت در این میان آموزش رسمی دوره ها توسط مدرسین برجسته EFQM اروپا و کاربردی بودن این دوره ها و مبتنی بودن آنها با مقتضیات هر یک از سازمان های شرکت کنندگان در دوره ها است که دارای قابلیت ارزش آفرینی موثر برای سازمان ها می باشد.

 

دوره آموزش مهارتی ارزیاب EFQM یا EAT: EFQM Assessor Training، در طی یک بازه زمانی آموزشی دو روزه شرکت کنندگان را قادر خواهد ساخت تا مهارت های پایه ای ارزیابی با استفاده از مدل سرآمدی EFQM را در خود توسعه دهند که منجر به تبدیل شدن آنان به ارزیاب EFQM می شود. پس از تکمیل این ماژول آموزشی شرکت کنندگان می توانند انتظار داشته باشند که: ۱) به درک مناسبی از رویکردهای ارزیابی درون و برون سازمانی دست یابند ۲) مفاهیم و جزئیات مدل EFQM و ابزارهای RADAR را به منظور تجزیه و تحلیل ارزش آفرین عملکرد سازمانی به کار گیرند و ۳) همکاری با سایرین را در محیط تیم ارزیابی فرا گیرند.

 

دوره آموزش مهارتی ارزیاب برجسته یا QAT: Qualified Assessor Training، یک دوره با امکان رد یا قبولی شرکت‌کنندگان در انتهای دوره است که به طور جامعی در طی ۳ روز بر روی به‌کارگیری عملیاتی توانمندی‌های یک ارزیاب در توسعه و درک هر چه بیشتر مقتضیات و اولویت‌های استراتژیک سازمان، تمرکز دارد. هدف از این دوره معرفی ارزیابان برجسته و دارای مهارت و آماده انجام این موارد است: ۱) انجام ارزیابی «سازمان متعهد به سرآمدی» و «سازمان شناخته شده به سرآمدی» ۲) ارائه گزارش بازخورد ارزشمند از هر دو جنبه استراتژیک و عملیاتی به کلیه سازمان‌های شرکت‌کننده در ارزیابی ۳) مشارکت ارزش‌آفرین با تیم ارزیابی بیرونی سازمان

 

دوره 3 روزه آموزش ارزیاب درون‌سازمانی یا (IAT: Internal Assessor Training) به منظور آماده‌سازی شرکت‌کنندگان برای انجام یک ارزیابی درونی در سازمان خود طراحی شده و به سازمان‌ها در جهت ایجاد توانمندی و مهارت درونی اجرای یک برنامه خود ارزیابی کمک می‌‌نماید. شرکت‌کنندگان از مزیت‌های هدایت یک به یک و ارائه بازخورد در طول دوره بهره‌مند می‌شوند و تمرین‌های متعددی برای استفاده از ابزارهای مختلف از یک خودارزیابی ساده تا شبیه‌سازی کامل جایزه دریافت می‌نمایند. پس از این دوره شرکت‌کنندگان قادرند در خصوص بهترین ابزار‌های مناسب برای پشتیبانی سازمان و چگونگی آغاز استفاده از آنها در سازمان تصمیم‌گیری کنند.